Tin tức kiến thức

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <h2>
    <a href="<?php the_permalink(); // lấy link của bài viết ?>">
      <?php the_title(); // lấy tiêu đề ?>
    </a>
  </h2>
  <div class="meta"><?php echo get_the_date('d - m -Y'); // lấy ngày post bài ?></div>
  <?php the_content(); // lấy toàn bộ nội dung bài post ?>
  <?php the_excerpt(); // Lấy mô tả ngắn của bài post ?>
  <?php the_category(); // lấy category của bài post này ?>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>